ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij www.theswirlbakery.be Deze is eigendom en wordt beheerd door The Swirl Bakery.

Gelieve de algemene voorwaarden door te nemen, aangezien deze een bindende overeenkomst is tussen u en The Swirl Bakery.

Volgende begrippen zijn hier van toepassing:

A – De verkoper als ‘The Swirl Bakery’

B – De koper als ‘degene die de aankoop verricht, uzelf’

Algemeen

De online webshop van The Swirl Bakery, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, namelijk de Koper. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van The Swirl Bakery moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Swirl Bakery aanvaard zijn.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit  duidelijk en apart vermeld.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en wijzigingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten en wijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Swirl Bakery niet. The Swirl Bakery is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Swirl Bakery is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst namelijke via mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken door The Swirl Bakery. The Swirl Bakery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld op de website en/of op andere zoals op Facebook, Instagram.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Koper en Verkoper is officieel wanneer de bestelling en betaling gebeurd is op de webshop van The Swirl Bakery. Bij de stap ‘betaling’ dien je de algemene voorwaarden te accepteren. De Verkoper krijgt een melding van de bestelling, alsook de Koper.

Producten besteld via de webshop van The Swirl Bakery worden geleverd in België aan het leveradres dat tijdens het online bestelproces werd doorgegeven, tenzij de Koper een wijziging heeft doorgegeven aan The Swirl Bakery en bevestigd heeft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper onverwijld worden gemeld aan The Swirl Bakery.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de The Swirl Bakery was geboden.

Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling per e-mail of via internet komt de overeenkomst tot stand. The Swirl Bakery behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals bv. het vragen van een vooruitbetaling.

Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact/Mistercash
  • Paypal
  • Mastercard
  • Visa
  • American Express
  • Contant/Payconiq (enkel met toestemming van Verkoper)

The Swirl Bakery is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

Betaling van door de Koper bij The Swirl Bakery bestelde producten geschiedt door middel van betaling via de webshop of cash aan de Verkoper/bezorger van het bestelde product. Indien dit op factuur moet, zal The Swirl Bakery u een factuur bezorgen na levering.

Leveringen

The Swirl Bakery zal steeds streven naar een snelle levering van de bestelde producten. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief en niet als een fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door The Swirl Bakery ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De Koper dient de juiste en volledige adresgegevens in te vullen tijdens het bestelproces.

De Koper is gehouden de producten direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 1 dag na het tijdstip van aflevering van producten, schriftelijk – of per e-mail bij The Swirl Bakery te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 1 uur na aflevering bij The Swirl Bakery te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

The Swirl Bakery behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de Koper een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. The Swirl Bakery is niet verantwoordelijk voor levering van de bestelling bij foute of onvolledige adressering. The Swirl Bakery is niet verantwoordelijk voor herlevering of geldteruggave indien het product geweigerd wordt op het bezorgadres.
The Swirl Bakery bezorgt in een beperkt gebied gedane bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de Koper aangegeven tijdstip vanaf 9.00 uur. De Koper dient er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen.

Cadeaubonnen

Het resterende bedrag op de cadeaubon kan niet in contanten worden uitbetaald. Het is niet toegestaan om de kaart te gebruiken voor commerciële doeleinden. De The Swirl Bakery Cadeaubon is tot één jaar na uitgave geldig.

Verantwoordelijkheid

Producten van The Swirl Bakery kunnen gluten, melk, eieren, noten, pinda’s, soja, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de koper om de gasten te informeren. The Swirl Bakery is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties. U vindt bij elk product op de website bij de beschrijving welke allergenen erin zitten aangezien dit van product tot prodcut kan verschillen.

De koper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle niet-eetbare decoratie van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten.

Aansprakelijkheid

The Swirl Bakery is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van The Swirl Bakery en/of medewerkers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van The Swirl Bakery komen. The Swirl Bakery draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt The Swirl Bakery eveneens geen verantwoordelijkheid. The Swirl Bakery is niet aansprakelijk voor misverstaan, miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en The Swirl Bakery. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door The Swirl Bakery uitgesloten.

Verhuur materiaal

Voor het materiaal van The Swirl Bakery vragen wij steeds een waarborg. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van het verhuurde materiaal. Deze wordt vermeld op het contract van bruikleen die tussen de Koper en The Swirl Bakery is opgemaakt en door beiden wordt ondertekend. De waarborg kunt u contant of via overschrijving betalen. De Koper is verantwoordelijk om het gehuurde materiaal goed te behandelen en onbeschadigd terug te geven. Indien toch blijkt dat er schade is, zal hiervoor de waarborg worden aangesproken. Het materiaal zal meegeleverd worden met de bestelling. De Koper dient het gehuurde materiaal de volgende dag ter beschikking te stellen aangezien deze zal worden opgehaald door ons. Dit verhuur materiaal is enkel beschikbaar voor bestellingen vanaf 500€.

Persoonsgegevens

The Swirl Bakery zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacybeleid.

The Swirl Bakery neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Rechten

Alle contacten en transacties met The Swirl Bakery geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van The Swirl Bakery. Niets uit uitgaven of publicaties van The Swirl Bakery mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Swirl Bakery.
The Swirl Bakery behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen The Swirl Bakery en haar klanten is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Adres- en contactgegevens:

The Swirl Bakery BV
Lodewijk van berckenlaan 119
2600 Berchem
www.theswirlbakery.be
hello@theswirlbakery.be
BTW: BE0688707423
IBAN: BE06 3631 9394 0022