ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij www.theswirlbakery.be Deze is eigendom en wordt beheerd door The Swirl Bakery.

Gelieve de algemene voorwaarden door te nemen, aangezien deze een bindende overeenkomst is tussen u en The Swirl Bakery.

Volgende begrippen zijn hier van toepassing:

A – De verkoper als ‘The Swirl Bakery’

B – De koper als ‘degene die de aankoop verricht, uzelf’

Algemeen

De online webshop van The Swirl Bakery biedt klanten de mogelijkheid om producten uit de webshop online te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, de Koper. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van The Swirl Bakery dient de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden van de Koper zijn uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Swirl Bakery zijn aanvaard.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplichte belastingen of heffingen die de Koper dient te betalen.

Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden duidelijk en apart vermeld.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en wijzigingen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten en wijzigingen.

De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de producten zoals deze worden omschreven. De bijbehorende foto’s zijn bedoeld ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Aanbod

Hoewel de online webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, incorrect of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Swirl Bakery niet. The Swirl Bakery is slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. The Swirl Bakery is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Koper specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijnen of leveringswijzen, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Swirl Bakery. The Swirl Bakery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod op de website en/of op andere kanalen zoals Facebook en Instagram.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Koper en Verkoper wordt officieel zodra de bestelling en betaling zijn voltooid op de webshop van The Swirl Bakery. Bij de stap ‘betaling’ dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. Zowel de Verkoper als de Koper ontvangen een melding van de bestelling.

Producten besteld via de webshop van The Swirl Bakery worden geleverd in België op het leveradres dat tijdens het online bestelproces is opgegeven, tenzij de Koper een wijziging heeft doorgegeven aan The Swirl Bakery en dit bevestigd heeft.

Elke zichtbare beschadiging, kwalitatieve tekortkoming of andere tekortkoming bij de levering, dient door de Koper onverwijld gemeld te worden aan The Swirl Bakery.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Echter, het risico gaat al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door The Swirl Bakery is aangeboden.

Bestelling

Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling per e-mail of via internet. The Swirl Bakery behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Betaling

De Klant kan kiezen uit de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact/Mistercash
  • Paypal
  • Mastercard
  • Visa
  • American Express
  • iDEAL
  • Contant/Payconiq (enkel met toestemming van Verkoper)

The Swirl Bakery heeft het recht om een bestelling te weigeren als gevolg van een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

Betaling voor de door de Koper bij The Swirl Bakery bestelde producten vindt plaats via de webshop of contant aan de Verkoper/bezorger van het bestelde product. Indien dit op factuur moet, zal The Swirl Bakery na levering een factuur bezorgen.

Leveringen

The Swirl Bakery streeft altijd naar een snelle levering van de bestelde producten. Echter, opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als een fatale termijn te beschouwen. Het overschrijden van leveringstermijnen geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle rechten en aanspraken gelden ook voor derden die door The Swirl Bakery zijn ingeschakeld voor de levering. De Koper dient tijdens het bestelproces de juiste en volledige adresgegevens in te vullen.

De Koper is verplicht de producten direct na levering te keuren. Klachten moeten binnen 1 dag na levering van de producten schriftelijk of per e-mail bij The Swirl Bakery worden ingediend, met een gespecificeerde opgave van de klachten over de geleverde goederen. Zichtbare gebreken dienen echter binnen 1 uur na levering bij The Swirl Bakery te worden gemeld.

The Swirl Bakery behoudt het recht om af te wijken van de genoemde leveringstijden. Indien de Koper een gewenste aflevertijd opgeeft, is dit slechts een indicatie en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. The Swirl Bakery is niet verantwoordelijk voor levering bij foutieve of onvolledige adressering en voor herlevering of geldteruggave indien het product op het bezorgadres wordt geweigerd. The Swirl Bakery bezorgt bestellingen in een beperkt gebied en levert op het door de Koper aangegeven tijdstip vanaf 9.00 uur. De Koper dient ervoor te zorgen dat iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen.

Cadeaubonnen

Het resterende bedrag op de cadeaubon kan niet in contanten worden uitbetaald. De cadeaubon mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De The Swirl Bakery Cadeaubon is één jaar geldig na uitgifte.

Verantwoordelijkheid

Producten van The Swirl Bakery kunnen allergenen bevatten of ermee in aanraking zijn geweest. Hoewel voorzorgsmaatregelen worden getroffen bij bekende allergieën, is het de verantwoordelijkheid van de koper om gasten te informeren. The Swirl Bakery is niet aansprakelijk voor mogelijke allergische reacties. Bij elk product op de website staat in de beschrijving welke allergenen het bevat, aangezien dit per product kan verschillen.

De koper is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle niet-eetbare decoratie van de taart voordat deze wordt gesneden en gegeten.

Aansprakelijkheid

The Swirl Bakery is niet aansprakelijk voor schade die niet voortkomt uit opzet of grove schuld van The Swirl Bakery of haar medewerkers, of die ontstaat door omstandigheden buiten haar risico. The Swirl Bakery is niet verantwoordelijk voor informatie, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat door derden is uitgegeven. Ook voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt The Swirl Bakery geen verantwoordelijkheid. The Swirl Bakery is niet aansprakelijk voor misverstanden, miscommunicatie, vertragingen of het niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen de klant en The Swirl Bakery. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant al verzekerd is, wordt altijd door The Swirl Bakery uitgesloten.

Verhuur materiaal

Voor het huren van materiaal van The Swirl Bakery wordt een waarborg gevraagd. De hoogte van de waarborgsom hangt af van het gehuurde materiaal en wordt vermeld op het bruikleencontract dat door zowel de Koper als The Swirl Bakery wordt ondertekend. De waarborg kan contant of via overschrijving worden betaald. De Koper is verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van het gehuurde materiaal en het onbeschadigd retourneren. Als er toch schade blijkt te zijn, zal de waarborg hiervoor worden aangesproken. Het materiaal wordt samen met de bestelling geleverd. De Koper dient het gehuurde materiaal de volgende dag beschikbaar te stellen voor ophaling door ons. Dit verhuurmateriaal is alleen beschikbaar voor bestellingen vanaf €500.

Persoonsgegevens

The Swirl Bakery verwerkt de gegevens van de Koper uitsluitend in overeenstemming met haar privacybeleid. Op de internetsite is een uitgebreid privacybeleid te vinden. The Swirl Bakery houdt zich hierbij aan de toepasselijke privacyregels en wetgeving.

Rechten

Alle contacten en transacties met The Swirl Bakery vinden plaats onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van The Swirl Bakery. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Swirl Bakery mag niets uit haar uitgaven of publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook. The Swirl Bakery behoudt zich het recht voor om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen The Swirl Bakery en haar klanten is het Belgische recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Adres- en contactgegevens:

The Swirl Bakery BV
Lodewijk van berckenlaan 119
2600 Berchem
www.theswirlbakery.be
hello@theswirlbakery.be
BTW: BE0688707423
IBAN: BE06 3631 9394 0022